ПОЛЕЗНО: Летището и пътувания

Безспорно първото място, на което се налага да ползваме английски език, е летището. При пътуване в чуждоезична държава, това е езикът, който трябва да владеем. Поради това сме подготвили няколко снимки и видеа с думи и фрази, които могат да ви бъдат полезни в различни ситуации.

https://www.youtube.com/watch?v=OT-Z8Dn-1E8
https://www.youtube.com/watch?v=shGha68qLvY
https://www.youtube.com/watch?v=UlZ0XgTUpNk
https://www.youtube.com/watch?v=1QiI7_Fz4c4
https://www.youtube.com/watch?v=3Rl1GjCeDr4
https://www.youtube.com/watch?v=prQ3QkTsvLw

 

ПОЛЕЗНО: Думи и фрази, които да използвате при лекар

Днес ще се спрем на една неприятна тема, за която е по-добре да сте подготвени, ако Ви се наложи. В курсовете по английски винаги се обръща внимание и на практичността, поради което решихме да споделим с вас няколко полезни клипа и снимки, с които да ви помогнем да обогатите вашия лексикален речник.

https://www.youtube.com/watch?v=C5hDcYWbMMQ

https://www.youtube.com/watch?v=t87VGQ-NlwQ

https://www.youtube.com/watch?v=Cfqz7mQ4b3A

Резултат с изображение за doctor i need your help

Резултат с изображение за sprain sling neck brace

Свързано изображение

Резултат с изображение за medicine learn english

Резултат с изображение за at the doctors english with eva

Резултат с изображение за health and fitness talking to the doctor

Резултат с изображение за different types of doctors english with life

 

Open post

ПОЛЕЗНО: Различното произношение на буквите

В английския език дадени букви се произнасят по различен начин. Понякога зависи от буквата преди тях, понякога от тази след тях, а друг път…просто така се произнасят. Това е списък с думи, чието произншение често бива обърквано. Смятаме, че ще Ви бъде полезно да се запознаете с начина им на изговаряне и изписване. 🙂

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=KCiOTBcha-o

 1. Silent B
 • Bomb/bɒm/
 • Climb/klaɪm/
 • Comb/kəʊm/
 • Crumb/krʌm/
 • Debt /det/
 • Doubt /daʊt/
 • Dumb/dʌm/
 • Lamb/læm/
 • Limb/lɪm/
 • Plumber /ˈplʌmər/
 • Subtle /ˈsʌtl/
 • Thumb/θʌm/
 • Tomb/tuːm/
 • Womb/wuːm/
 1. Silent C
 • Ascend /əˈsend/
 • Ascent /əˈsent/
 • Crescent /ˈkresnt/
 • Descend /dɪˈsend/
 • Descent /dɪˈsent
 • Disciple /dɪˈsaɪpl/
 • Fluorescent /ˌflɔːˈresnt/
 • Muscle /ˈmʌsl/
 • Obscene /əbˈsiːn/
 • Resuscitate  /rɪˈsʌsɪteɪt/
 • Scenario /səˈnærioʊ/
 • Scene /siːn/
 • Scent /sent/
 • Science /ˈsaɪəns /
 • Scissors /ˈsɪzərz/
 1. Silent D
 • Wednesday /ˈwenzdeɪ/
 • Sandwich  /ˈsænwɪtʃ/
 • Handkerchief /ˈhæŋkərtʃɪf/
 • Handsome /ˈhænsəm/

 

 1. Silent G
 • Align /əˈlaɪn/
 • Assign /əˈsaɪn/
 • Benign /bɪˈnaɪn/
 • Campaign /kæmˈpeɪn/
 • Champagne /ʃæmˈpeɪn/
 • Cologne /kəˈloʊn/
 • Consign /kənˈsaɪn/
 • Design /dɪˈzaɪn/
 • Feign  /feɪn/
 • Foreign /ˈfɔːrən/
 • Gnarly /ˈnɑːrli/
 • Gnome /noʊm/
 • Reign /reɪn/
 • Resign /rɪˈzaɪn/
 • Sign /saɪn/
 1. Silent H
 • Ache  /eɪk/
 • Anchor /ˈæŋkər/
 • Archaeology /ˌɑːrkiˈɑːlədʒi/
 • Architect /ˈɑːrkɪtekt/
 • Chaos /ˈkeɪɑːs/
 • Character /ˈkærəktər/
 • Charisma /kəˈrɪzmə/
 • Chemical /ˈkemɪkl/
 • Chlorine /ˈklɔːriːn/
 • Choir /ˈkwaɪər/
 • Chord /kɔːrd/
 • Choreograph /ˈkɔːriəɡræf
 • Chrome /kroʊm/
 • Echo /ˈekoʊ/
 • Ghost  /ɡoʊst/
 • Hour /ˈaʊər/
 • Honest /ˈɑːnɪst/
 • Mechanic /məˈkænɪk/
 • Monarchy /ˈmɑːnərki/
 • Orchestra /ˈɔːrkɪstrə/
 • Psychic /ˈsaɪkɪk/
 • Scheme /skiːm/
 • School /skuːl/
 • Stomachˈstʌmək/
 • Tech/tek/
 1. Silent K
 • Knack /næk/
 • Knead /niːd/
 • Knee /niː/
 • Kneel /niːl/
 • Knew /nuː/
 • Knickers  /ˈnɪkərz/
 • Knife /naɪf/
 • Knight  /naɪt/
 • Knit /nɪt/
 • Knob /nɑːb/
 • Knock /nɑːk/
 • Knot /nɑːt/
 • Know /noʊ/
 • Knowledge  /ˈnɑːlɪdʒ/
 • Knuckle /ˈnʌkl/
 1. Silent P
 • Psychic /ˈsaɪkɪk/
 • Psychology /saɪˈkɑːlədʒi/
 • Pneumonia /nuːˈmoʊniə/
 • Pseudo /ˈsuːdoʊ/
 • Psychiatrist /saɪˈkaɪətrɪst
 • Psychotherapy /ˌsaɪkoʊˈθerəpi/
 • Psychotic /saɪˈkɑːtɪk/
 • Receipt /rɪˈsiːt/
 1. Silent L
 • Almond /ˈɑːmənd/
 • Balm /bɑːm/
 • Calf /kæf/
 • Calm /kɑːm/
 • Chalk /tʃɔːk/
 • Could /kəd/
 • Folk /foʊk/
 • Half /hæf/
 • Salmon /ˈsæmən/
 • Should /ʃəd/
 • Talk /tɔːk/
 • Walk /wɔːk/
 • Would /wʊd/
 1. Silent T
 • Apostle /əˈpɑːsl/
 • Bristle   /ˈbrɪsl/
 • Bustle /ˈbʌsl/
 • Castle  /ˈkæsl/
 • Fasten /ˈfæsn/
 • Glisten /ˈɡlɪsn/
 • Hustle /ˈhʌsl/
 • Listen /ˈlɪsn/
 • Moisten /ˈmɔɪsn/
 • Mortgage /ˈmɔːrɡɪdʒ/
 • Often  /ˈɔːfn/
 • Nestle /ˈnesl/
 • Rustle  /ˈrʌsl/
 • Soften /ˈsɔːfn/
 • Thistle  /ˈθɪsl/
 • Whistle /ˈwɪsl/
 • Wrestle /ˈresl/
 1. Silent U
 • Baguette /bæˈɡet/
 • Biscuit /ˈbɪskɪt/
 • Build /bɪld/
 • Built /bɪlt/
 • Circuit /ˈsɜːrkɪt/
 • Disguise  /dɪsˈɡaɪz/
 • Guard /ɡɑːrd/
 • Guess /ɡes/
 • Guest /ɡest/
 • Guild /ɡɪld/
 • Guile   /ɡaɪl/
 • Guilt /ɡɪlt/
 • Guitar /ɡɪˈtɑːr/
 • Silhouette /ˌsɪluˈet/
 1. Silent W
 • Answer  /ˈænsər/
 • Awry /əˈraɪ/
 • Playwright /ˈpleɪraɪt/
 • Sword /sɔːrd/
 • Whole /hoʊl/
 • Wrack /ræk/
 • Wrap /ræp
 • Wrapper /ˈræpər/
 • Wrath /ræθ/
 • Wreath /riːθ/
 • Wreck /rek/
 • Wreckage /ˈrekɪdʒ/
 • Wrench /rentʃ/
 • Wrestle /ˈresl/
 • Wretched /ˈretʃɪd/
 • Wriggle /ˈrɪɡl/
 • Wring /rɪŋ/
 • Wrinkle /ˈrɪŋkl/
 • Wrist /rɪst/
 • Write /raɪt/
 • Wrong /rɔːŋ/

 

Работен английски

С развитието на технологиите се даде старт на модел, при който те заемат все повече място в нашето ежедневие. Това доведе и до навлизането им и вчуждоезиковото обучение, което вече има освен основните учебник и тетрадка, а и видео уроци, упражнения за слушане, както и множество online възможности. Поради това решихме да напишем малка статия за това как можем да ползваме технологиите в курсовете по английски. Първата стъпка е да се престрашите и да започнете да търсите информация в платформи като Google, Facebook и YouTube, като начало ще се спрем на тези три платформи, които са най популярните и имат свои полета за търсене. И не збравяйте, че интернет пространството е безгранично и в него има безкрайно много възможности, които да ви помогнат във вашето обучение по английски език.

В полето за търсене може да изишете неща от сорта на „безплатен речник“, „безплатно online обучение“, ‚граматика“ или всичко друго, от което имате нужда. И трите платформи ще ви предоставят множество възможности като преставените тук:

Платформа на Google, която може да превежда думи или цели изречения.

translate.google.bg

Основното, което трябва да се знае и помни е, че повечето думи имат по няколко значения,

които се определят в зависимост от контекста, в който са поставени. Поради това моделът дума – нейния превод е погрешен. Правилно е да се знае значението на думата, поради което ви съветваме е да търсите тълковни речници или да учите думите в изречение. Разбира се, представената тук платформа не е съвършена, но би ви била полезна. Едно от нейните приемущества е, че имате икона, чрез която може да чуете произнасянето на думата. Трябва да се знае, че когато става дума за английски език, то възможностите на произношение варират от това дали става въпрос за американски, британски, канадски, австралийски или южноафрикански английски. Езикът има множество нюанси и не трябва да се претеснявате, ако се сблъскате с различно от вашето произношение.

Когато става въпрос за YouTube всички се досещаме, че това е най- популярната платформа за видео клипове, но често забравяме, че курсовете по английски имат богата гама от полезни видео уроци, които са приютени точно тук.

youtube.com/results?search_query=speak+out+starter

Представеният горе линк е на използваната от нас учебна система Speak Out на издателство Longman, което е взело правилното решение да качи своите видео уроци в YouTube, като по този начин популизира своята система, а и помага на многобройните обучаващи се да я ползват. За целта в полето за търсене сме изписали името на системата и нивото от което се интересуваме. Магията е готова и вие разполагата с множество видео уроци, които ще ви бъдат полезни в придобиването на нови лексикално граматични познания.

Е дойде време да направим и малко реклама 😉 Представеният линк е към нашия профил във Фейсбук.

facebook.com/newleader.bg

Такива профили имат всички сериозни езикови школи, които се възползват от това да имат бърз и лесен контакт със своите настоящи и бъдещи курсисти. Как това е полезно за курсистите? Отговорът се крие в това, че школите освен рекламни банери публикуват и банери, които са свързани с курсовете по английски или по-конкретно казано, слагат различни граматични разяснения или картинни речници, които са полезни. Разровете Facebook пространството и със сигурност ще попаднете на много информация, която ще ви бъде полезна във вашето обучение по английски език.

Надяваме се да бяхме полезни. Успех в сърфирането и внимавайте, когато става въпрос за сваляне или инсталиране на програми. Очаквайте и следващите наши статии, в които ще обърнем внимание на това какви опасности има в online пространството и то, ако не знаем английски.

Кратко ръководство при избора на курс по английски

Кратко ръководство при избора на курс по английски

Причината да напишем това „Кратко ръководство при избора на курс по английски“ е все по-често задаваните въпроси свързани със станалите модерни „чудотворни курсове“ или програми, с които в рамките на месец може да усвоите избрания от вас език. Нямаме нищо против да пробвате, но като цяло ефектът не е този, който очаквате или ви се рекламира.

Често това води до отказване от това да търсите подходящите за вас курсове по английски, а това е нещо, което ние имаме за цел да избегнем. И така, като оставим на страна „магическите курсове по английски“, ще направим опит за кратък обзор на това, с което може да се сблъскате на пазара за чуждоезиково обучение. Ако трябва да представим педагогически основните групи бихме започнали така. Първата група е наречена формално образование, в което има програма, ясни цели и методи за постигането й, т.е. има форма или формат (учебник и програма), в нашия случай това ще се яви Общата езикова рамка. Благодарение на тази рамка имаме курсове по английски в нива от А1 до С1.

В нея са заложени четири основни езикови компетенции – четене с разбиране, говорене, писане и слушане с разбиране.

Основната цел в курсовете по английски е комуникацията чрез тези четири компетенции. Втората група е нашумялото през последните години неформално обучение, при което би
трябвало нещата да са оставени да вървят от само себе си. Сами се досещате, че ако оставиш нещо без цел, посока и средства, ще доведе до нещо, което няма как да бъде очаквано. Поради това в тази статия няма да се връщаме повече към неформалното образование. Основните групи курсове по английски могат да бъдат подразделени най-общо на надграждащи и поддържащи. За да бъде един курс надграждащ са нужни поне 100 учебни часа, но на пазара се предлагат всякакви възможности от 50 до 120 учебни часа, а групите са от 4 до 12 участници. Важно е да се търси баланс между брой участници в група и брой учебни часове. При тези от по 50-60 часа, всяко ниво е разделено на две части, което често води до натоварване на бюджета. А при тези около 100 учебни часа процесът на обучение е по-
продължителен, около 2-3 месеца, което може да доведе до чувство на протяжност.

И все пак, ние бихме препоръчали пълната програма пред разпокъсаните варианти. Другите варианти са по-скоро поддържащи и в тях не е задължително да влизат и четирите езикови компонента, нито пък да отговарят на Общатаевропейска езикова рамка. Такива примери са – Игрово-ролевите курсове като Сугистопедията и Дартплей, модулни курсове от по 30-50 учебни часа, подходящи за хора с ниво от В1, носещи разнообразен акцент на различни работни сфери. Различни разговорни курсове, при които водещите са нейтив (с роден език английски или съответния, който е заложен за преподаване) или пък да бъдат водени от преподавател филолог, който познава и вашия език и може да бъде полезен при сравняването на двата
езика.

Всяка една от представените възможности има своите силни и слаби страни, целта на статията е да ви направи кратко представяне на възможностите, с които може да се сблъскате и каквода очаквате. Цените и графиците са различни, но това, за което трябва да се следи е и броят учебни часове. Надяваме се, че бяхме полезни.

Успех в начинанието 🙂

 

Scroll to top